For English version please see below

 

DIGI-GO: A Digital Design Route Through Nature is een tentoonstelling van jonge digitale modeontwerpers en kunstenaars die door middel van Augmented Reality (AR) op een vernieuwende manier hun werk presenteren. In het groene hart van Amsterdam, het Vondelpark, wijst een AR-app je de weg langs verschillende digitale kunstwerken die in 3D op het scherm van je telefoon verschijnen. Met vertrouwde natuur als decor, vormt de route een speelse introductie op de soms abstracte mogelijkheden van de digitale wereld. Van interactieve modesinstallaties tot metershoge sculpturen: alle werken kan je in je eigen tijd en op veilige afstand van elkaar ervaren. Op welke manier speelt het virtuele een rol in ons dagelijks leven en hoe wordt deze vormgegeven? DIGI-GO laat kunstenaars aan het woord die zich op verschillende manieren verhouden tot digitalisering, cultuur en natuur, en die op dit moment vorm geven aan onze digitale toekomst.

 

In tijden waarin fysiek menselijk contact tot een minimum moet worden beperkt, kunnen we voor onze zelfexpressie en contact met de buitenwereld terugvallen op het digitale. Via platforms als Instagram ben je met een druk op de knop in contact met vrienden en kun je je digitale aanwezigheid tot in de puntjes verzorgen. Naast het posten van alleen de gaafste foto’s die de rafelrandjes van het bestaan niet tonen, zijn bijvoorbeeld Face-filters, een toepassing van AR-technologie, dé manier om een andere kant van jezelf te laten zien. Maar wanneer je veel thuis bent is het makkelijk om je hierin te verliezen en het ‘echte leven’ te missen. Een virtuele ervaring is niet genoeg: door isolatie worden handelingen die je normaal voor lief neemt, zoals een wandelingetje door stad of park, opeens het hoogtepunt van je dag. 

 

Dit ervaarde Iris van Wees, initiatiefnemer van DIGI-GO, AMFI alumna en winnaar van meerdere modeprijzen. Van Wees leerde tijdens haar studie in het kader van duurzaamheid digitaal ontwerpen: door patronen digitaal te ontwikkelen is er minder stof nodig voor de productie van een kledingstuk. In haar werk neemt digitaal ontwerpen en presenteren echter een veel creatievere vorm aan, waarbij door het gebruik van Augmented Reality (AR) de focus ligt op digitale interactie met de toeschouwer. Hoewel door AR de digitale kledingstukken door de toeschouwer ‘gedragen’ kunnen worden, gelooft Van Wees niet dat volledig digitaal de toekomst is. Ons verliezen in de digitale wereld in al haar perfectie kan de natuur van de mens aan het wankelen brengen. Van Wees is daarom voor een heroverweging van onze digitale toekomst: het virtuele als speelse toevoeging aan onze natuur en niet als een vervanging hiervan. AR-technologie ondersteunt deze visie, omdat hierbij altijd wordt uitgegaan van de echte wereld, terwijl de toeschouwer bij bijvoorbeeld Virtual Reality (VR) volledig in een andere, artificiële wereld ondergedompeld wordt.

 

Van Wees wil met dit project niet alleen nieuw eigen werk tonen, maar een overzicht creëren van digitale makers om de positieve kracht en grote diversiteit van de digitale wereld te laten zien. Ze vindt het belangrijk om de krachten te bundelen en digitale makers en hun werk met elkaar te verbinden. DIGI-GO maakt gebruik van GPS-locatie om te laten zien dat het virtuele en het natuurlijke hand in hand gaan en dat kunst op veilige afstand, in een rustgevende omgeving bekeken kan worden.

 

Dit project is tot stand gekomen met steun van het Stimuleringsfonds Digitale Cultuur. Origineel zou Iris van Wees tijdens een feestelijk evenement een nieuwe modecollectie presenteren met een bijbehorende AR-app en -installatie, maar door de huidige pandemie werd dit plan uitgesteld. Uitstel betekent echter geen afstel: de nieuwe collectie zal in oktober van 2020 gelanceerd worden.

 

DIGI-GO: A Digital Design Route Through Nature is an exhibition by young digital fashion designers and artists who present their work in an innovative way through Augmented Reality (AR). In the green heart of Amsterdam, the Vondelpark, an AR app leads you the way to various digital artworks that appear in 3D through the screen of your phone. With nature as a comforting decor, the route is a playful introduction to the sometimes abstract possibilities of the digital world. From interactive fashion installations to larger than life sculptures: you can experience all the works at your own pace and at a safe distance from one another. How does the virtual play a role in our daily lives and how is it designed? DIGI-GO gives a voice to artists who all relate in their own ways to digitization, culture and nature, and who are at the moment shaping our digital future.

 

In times when physical human contact has to be limited to a minimum, we can fall back to the digital for our self-expression and contact with the outside world. Through platforms as Instagram, you are able to connect with your friends with one click of a button and curate your digital presence to the nines. You can show different sides of yourself, not only by just posting the coolest photos that do not show the uncomfortable elements of our existence, but also by using Face-filters, an application of AR technology. But when you are home all the time, it is easy to lose yourself in this digital existence and to miss ‘real life’. A virtual experience is not enough: isolation can make the activities that you normally take for granted, such as a walk through the city or the park, become the height of your day.

 

This is the situation Iris van Wees experienced, initiator of DIGI-GO, AMFI alumna and winner of multiple fashion prizes. During her studies, Van Wees learned about digital design in the context of sustainability: by digitally developing patterns, less fabric is needed to produce a garment. In her work, however, digital design and presentation takes on a much more creative role, through the use of Augmented Reality (AR) focusing on digital interaction with the viewer. Although through the use of AR the digital garments can actually be ‘worn’ by the viewer, Van Wees does not believe that we are going towards a completely digital future. Losing ourselves in the digital world with all its perfection can shake human nature. Van Wees is therefore in favour of a reconsideration of our digital future: the virtual as a playful addition to our nature and not as a replacement for it. AR technology supports this vision, because it is always an addition to the real world, whereas a spectator of, for example, Virtual Reality (VR) is completely immersed in a different, artificial world.

 

With this project, Van Wees does not only want to showcase her own, new work, but also create an overview of digital creators to promote the positive force and large diversity of the digital word. She thinks it is important to join forces and connect digital makers and their work. DIGI-GO uses GPS location to show that the virtual and the natural go hand in hand and that art can be viewed from a safe distance, in a calming environment.

 

This project was realized with the support of the Stimuleringsfonds Digitale Cultuur. Iris van Wees was originally supposed to present a new fashion collection with a corresponding AR app and installation during a celebratory event, but this plan was postponed due to the current pandemic. The intention is to launch the new collection in October 2020.

Meet Team DIGI-GO: